Iskorištenje biorazgradivog otpada

Temeljem Uredbe o kakvoći biogoriva (NN 141/05, 33/11), bioplin se definira kao plinsko gorivo koje se proizvodi od biomase i/ili od biorazgradivoga dijela otpada, koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina, da bi se koristilo kao biogorivo ili generatorski plin. Anaerobna fermentacija postaje sve atraktivniji način obrade otpada s visokim udjelom organske tvari, budući da rezultira proizvodnjom obnovljive energije, metana te visokovrijednog fermentiranog ostatka, koji se može koristiti kao biognojivo.

 

Supstrati za proizvodnju bioplina su sve vrste biljnih materijala koji se mogu anaerobno razgraditi. U poljoprivrednim bioplinskim postrojenjima, koja rade isključivo po principu tekuće fermentacije, kao osnovni supstrat najčešće se koristi tekući stajnjak. Organsku biomasu moguće je dodavati u fermentor tijekom proizvodnje bioplina u svježem obliku ili konzerviranu u obliku silaže ili sjenaže. O sastavu supstrata uvelike će ovisiti proizvodnja i kakvoća bioplina.

 

Energetsko iskorištavanje biorazgradivog otpada kroz proizvodnju bioplina ima dva pozitivna učinka: izbjegavanje odlaganja na odlagalištu i proizvodnju važnog energenta čije su mogućnosti primjene višestruke i to kao stlačeni prirodni plin (CNG – Compressed Natural Gas) – biogorivo za vozila, korištenje u kogeneracijskim postrojenjima za proizvodnju električne energije i topline te mogućnost direktnog spajanja na gradsku plinsku mrežu. Odvojenim sakupljanjem biorazgradivog otpada i njegovim korištenjem za proizvodnju bioplina ispunjavaju se preuzete međunarodne obveze u pogledu korištenja i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao i obaveza smanjenja biorazgradivog otpada na odlagalištima.

 

Izgradnja profitabilnog postrojenja, kao i sustava odvajanja, prikupljanja i obrade otpada je aktivnost koju uspješno i dokazano provode već više godina stručnjaci tvrtke.